The Genealogical Work of John O'Hart by Julian C Walton